Van Schaik C.S. / Algemeen / Arbeidsrecht / Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Compensatie voor betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte.

Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet een werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer deze arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd. Deze transitievergoeding moet ook betaald worden als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens twee jaar ziekte of andere arbeidsongeschiktheid.

Juist bij deze ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid, kan de transitievergoeding nogal oplopen. Vaak zijn dit langdurige dienstverbanden en ook nog oudere werknemers.

Veel werkgevers vonden deze verplichting onredelijk, omdat ze immers ook al twee jaar loon doorbetaald hadden en re-integratiekosten gemaakt hadden.

Inmiddels is door de Eerste Kamer een wet aangenomen om in deze gevallen de werkgevers voor de betaalde transitievergoeding te compenseren. Dit wordt geregeld door invoering van een nieuw artikel 7:673 e BW. Deze wet is op 10 juli jl. door de Eerste Kamer aangenomen. En zal waarschijnlijk op korte termijn in het Staatsblad verschijnen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

Deze wet houdt in, dat het voor werkgevers mogelijk wordt om een compensatie te verkrijgen voor de transitievergoeding die zij na 1 juli 2015 betaald hebben aan werknemers met wie zij de arbeidsovereenkomst hebben opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

UWV uitvoerder.

Het UWV kan op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekken (compensatie) ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.
Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst, mits daarin duidelijk is vermeld dat het een transitievergoeding betreft.
De compensatie moet door de werkgever bij het UWV worden aangevraagd onder overlegging van een aantal gegevens.
Hoogstens zes maanden

Voor de gevallen die zich voordoen na de invoering van de wet is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding bij het UWV aangevraagd kan worden. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Voor oude gevallen geldt een afwijkende regeling.

Gegevens verstrekken.

De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:
• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
o de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
o de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
o de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
• Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
Voor de oude gevallen zal gelden dat UWV vaak een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een WIA-uitkering of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Het is daarom zaak tijdig een inventarisatie te maken van de ontslagen wegens twee jaar ziekte en de daarvoor betaalde transitievergoedingen, zodat na inwerkingtreding van de wet tijdig verzoeken kunnen worden ingediend.

 

Top