Van Schaik C.S. / Algemeen / Arbeidsrecht / Verbod op rookruimtes

Verbod op rookruimtes

Uitbreiding Rookverbod in het bedrijfsleven.

Het was een bedrijf altijd al toegestaan een algeheel rookverbod instellen in de bedrijfsruimten en op eigen terrein. De Tabakswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten stelden reeds geruime tijd geleden een rookverbod in voor werkplekken in gebouwen. Het is tot 1 januari 2022 nog toegestaan om rokers tegemoet te komen door aparte afsluitbare rookruimte(s) aan te wijzen. Per 1 januari 2022 zijn ook deze rookruimtes verboden in de horeca en in publieke gebouwen was dit al eerder verboden. Roken zal daarom onder werktijd vanaf 1 januari 2022 de facto in de openlucht plaats moeten vinden.

Bedrijfsvoertuigen.

Blijkens mededelingen van de rijksoverheid vallen ook bedrijfsvoertuigen onder werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto’s en vrachtwagens: ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig eigendom van de werknemer en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet. Hierdoor ontstaan merkwaardige situaties, de werknemer die gekozen heeft voor een mobiliteitsvergoeding en een eigen auto koopt, mag wel roken in de auto, en de collega met een auto van de zaak niet. Is de auto van de zaak die ook privé gebruikt mag worden tijdens privé gebruik ook nog werkplek? Waarschijnlijk niet. Merkwaardig is ook dat de pakketbezorger die rijdt in een auto van de zaak, ook al is dat een auto van zijn eigen éénmans-b.v., niet mag roken in de auto, terwijl hij dat wel mag als hij een éénmanszaak heeft en de auto dus zijn privé eigendom is.

Rookbeleid.

Rookbeleid is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Er is weliswaar een oud gezegde “een tevreden roker is geen onruststoker”, maar de aanscherping van de regelgeving zou weleens tot veel ontevreden rokers kunnen leiden, zodat er gehandhaafd zal moeten worden.

Het is daarom aan te bevelen het rookbeleid duidelijk vast te leggen en uit te dragen. In het beleid kan bijvoorbeeld omschreven worden waar en wanneer een werknemer mag roken (de facto dus in de buitenlucht) en wat de toegestane frequentie van het roken is. Bepaald kan ook worden of eventuele rookpauzes verrekend worden met ADV- of extra verlofuren en of een stopcursus wordt aangeboden door werkgever.

Verder kan worden opgenomen wat de sancties zijn indien een werknemer het rookverbod overtreedt. De sancties bij herhaalde overtreding van het rookverbod, waaronder mogelijk ontslag, dienen vooraf goed bekend te zijn gemaakt binnen het bedrijf en aan de betreffende werknemer. Het rookbeleid valt als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid onder het instemmingsrecht uit de Wet op de ondernemingsraden en wel onder artikel 27 van die wet, zodat vooraf instemming moet worden gevraagd.

Handhaving.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het handhaven van het rookverbod. Bij overtreding kan de NVWA de werkgever een boete opleggen die varieert van € 600 voor de eerste overtreding tot € 4500 voor de vierde overtreding. Van belang is ook te weten dat de NVWA op haar internetpagina een speciaal klachtenformulier heeft waar overtredingen gemeld kunnen worden.

Top