Van Schaik C.S. / Algemeen / Wettelijke betalingstermijn verkort.

Wettelijke betalingstermijn verkort.

Betalingstermijn 30 of maximaal 60 dagen.

De algemene regel dat een factuur binnen 30 dagen moet worden betaald komt voort uit de ‘Europese Richtlijn late betalingen’ die sinds 16 maart 2013 in Nederland geldt. Op grond van deze richtlijn moeten de overheid, bedrijven en non-profit organisaties hun rekeningen binnen 30 dagen betalen. Deze regel is voor handelstransacties vastgelegd in artikel 6:119 a lid 2 BW

De wetgever biedt bedrijven echter de mogelijkheid om een langere betaaltermijn dan 30 dagen af te spreken. Er kan een betaaltermijn van 60 dagen worden afgesproken en onder bepaalde voorwaarden zelfs langer dan 60 dagen.

Met name het grootbedrijf placht in overeenkomsten met MKB-bedrijven langere betalingstermijnen overeen te komen. Dit gebeurde over het algemeen via algemene inkoopvoorwaarden. In deze inkoopvoorwaarden werden betalingstermijnen van 90 tot 120 dagen opgenomen. Doordat MKB-bedrijven in de meeste gevallen gedwongen werden op basis van deze inkoopvoorwaarden te leveren kregen zij deze lange betalingstermijnen als het ware opgedrongen.

Wetswijziging per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 krijgt het MKB meer bescherming tegen de langere betaaltermijnen. Het doel van deze wetswijziging is om te voorkomen dat grote bedrijven een betaaltermijn langer dan 60 dagen hanteren als zij goederen en/of diensten van MKB-leveranciers en zelfstandig ondernemers afnemen.

Na deze wetswijziging mag tussen een grote onderneming en een MKB-leverancier/-dienstverlener geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeengekomen worden. Indien een grote onderneming toch een betaaltermijn langer dan 60 dagen hanteert, dan is die nietig en wordt de betaaltermijn automatisch omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Vanaf dat moment gaat ook de wettelijke handelsrente lopen. Die is op dit moment 8% (sedert 1-1-2017). De wetgever heeft hiervoor artikel 6:119a BW aangepast.

Grote onderneming?

De wet is van toepassing op ‘grote ondernemingen’, maar wanneer valt een bedrijf daaronder? Een onderneming wordt als grote onderneming aangemerkt als er over twee boekjaren ten minste wordt voldaan aan twee van de volgende drie criteria:
– balanstotaal van meer dan 20 miljoen
– netto omzet van meer dan 40 miljoen
– gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250

Of uw handelspartner voldoet aan deze criteria kunt u nakijken bij de kamer van koophandel, daar staat immers de bedrijfsgrootte vermeld en zijn de jaarstukken gepubliceerd.

Sancties.

Algemene (inkoop) voorwaarden die een langere betalingstermijn dan 60 dagen hanteren zijn van rechtswege nietig. Dit betekent dat dan automatisch de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen gaat gelden. Het gevolg hiervan is dan dat na 30 dagen de wettelijke handelsrente gaat lopen, en dat vanaf die datum ook aanspraak gemaakt kan worden op buitengerechtelijke incassokosten, en dat eventueel direct een incassoprocedure gestart kan worden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Vanwege de rente die zij moeten vergoeden wegens overschrijding van de betaaltermijn zal een grote onderneming niet snel wakker liggen. Maar wel van het feit dat zij met een te langere betaaltermijn in strijd met de wet handelt. Grote bedrijven mogen namelijk op basis van hun compliance regels of MVO-beleid niet in strijd met de wet handelen.

Naast een incassoprocedure kan een klacht bij de compliance officer of het zoeken van publiciteit daarom erg effectief zijn om grote bedrijven tot snelle betaling te dwingen.

Overgangsrecht.

De maximale betaaltermijn van 60 dagen gaat per direct in op 1 juli 2017. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Dat betekent dat per 1 juli 2018 in elk geval een termijn van 60 dagen als maximale betalingstermijn geldt.

Betalingstermijnen samengevat:

1. Bij particuliere klanten per zaak overeenkomen, 14 of 30 dagen is heel gebruikelijk. Vermelding in algemene voorwaarden of op de factuur is aan te bevelen.
2. Bij zakelijke klanten: zonder nadere regeling 30 dagen.
3. Bij zakelijke klanten niet zijnde grote ondernemingen, 30 dagen tenzij anders overeengekomen.
4. Bij zakelijke klanten zijnde een grote onderneming 30 dagen tenzij anders overeengekomen, met een maximum van 60 dagen.

Top