Van Schaik C.S. / Algemene voorwaarden Van Schaik c.s.

Algemene voorwaarden Van Schaik c.s.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCHAIK c.s. Advocaten

Opdrachtnemer.

1.Van Schaik c.s. Advocaten betekent zowel ieder van de onder die naam samenwerkende advocaten als hun samenwerkingsverband, die gezamenlijk deze algemene voorwaarden hanteren.

2.Van Schaik c.s. is geen rechtspersoon, en evenmin een maatschap of een personenvennootschap, het is slecht de naam waaronder de samenwerkende advocaten naar buiten treden.

3.In elke individuele opdracht zal worden vastgelegd wie als opdrachtnemer optreedt, dit kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

 

Cliënt en opdrachtgever.

 

4.Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.

Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt:

– kan de advocaat een schriftelijke opdracht door die cliënt verlangen;

– is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de opdrachtnemer toekomt krachtens de overeenkomst van opdracht.

– bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst.

5.Onder opdrachtgever is verder in deze Algemene Voorwaarden mede de cliënt begrepen.

 

Inspanningsverbintenis

6.De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

7.Alle diensten werkzaamheden die door de aan Van Schaik c.s. verbonden advocaten worden verricht al dan niet via tussenkomst van een praktijkvennootschap, worden verricht onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op betreffende overeenkomsten.

8.Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en bij schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een opdrachtgever.

9.Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op de overeenkomst met de opdrachtnemer niet van toepassing en kunnen de werking van de onderhavige voorwaarden niet opzij zetten.

11.Niet alleen de opdrachtnemer, maar alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de opdrachtnemer zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van hen als een derdenbeding dat zij op elk gewenst moment kunnen aanvaarden.

12.De opdracht zal in zelfstandigheid door de opdrachtnemer worden uitgevoerd. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, een en ander binnen de geschreven en ongeschreven regels die voor in Nederland gevestigde advocaten gelden.

13.Eventuele termijnen voor verrichting van werkzaamheden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en zijn steeds bij benadering en derhalve nimmer als fatale termijnen aan te merken.

14.Uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer vloeien geen verplichtingen voort voor personen die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of bedrijf uitoefenen, op enigerlei wijze met de opdrachtnemer zijn verbonden of bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ook niet in geval de opdracht zou zijn verleend met het oog op deze persoon.

15.De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.

Verschotten en honorarium.

15.Verschotten zijn:

– vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, notaris en deurwaarderskosten, en andere extern te maken kosten.

– vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d. laatstelijk forfaitair gesteld op 5% van het honorarium.

Verschotten worden zonder winstopslag aan de opdrachtgever doorbelast.

16.Partijen zullen voor het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium afspreken, dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Bij gebreke van afspraken geldt het bij de opdrachtnemer gebruikelijke honorarium.

17.De honorering van de opdrachtnemer berust – tenzij anders overeengekomen – op uurtarieven. Het overeengekomen uurtarief is door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd voor elk uur dat door de opdrachtnemer aan of in verband met uitvoering van de werkzaamheden wordt besteed, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van onkosten van de opdrachtnemer verbonden aan uitvoering van de opdracht. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

18.Bedragen zijn – voor zover van toepassing – altijd exclusief omzetbelasting.

19.De opdrachtnemer zal een verantwoording van uren bijhouden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar stellen.

20.De opdrachtnemer is bevoegd maandelijks tussentijds te declareren.

21. De opdrachtnemer is bevoegd voor het honorarium en voor de verschotten een voorschot te vragen. Voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

22.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat deze geheel is uitgevoerd, lonen en /of prijzen een wijziging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium / tarief dienovereenkomstig aan te passen. Indien een dergelijke wijziging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.

23.Indien geen specifiek uurtarief overeen is gekomen, of indien met een cliënt een algemeen niet zaak specifiek uurtarief is overeengekomen worden de volgende factoren toegepast op het gebruikelijke tarief :

– ervaring advocaat * factor 0,6 t/m 1,3

– specialistische kennis advocaat     * factor 1,5

– belang van de zaak     * factor 0,7 t/m 2,5

– door cliënt geëiste spoed * factor 1,5

– geringe draagkracht cliënt* factor 0,7

De spoedfactor kan ook worden toegepast indien wel een specifiek uurtarief is overeengekomen en door de cliënt nadien spoed wordt geëist.

Opschorting werkzaamheden

24.Indien een (tussen)declaratie, niet tijdig wordt voldaan, kan de opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het voorschot niet is betaald, kan de opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschorten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.

Betaling

25.Betaling van facturen dient plaats te vinden, in Nederlandse valuta, binnen drie weken na dagtekening van de factuur, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door middel van stortingen ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.

26.Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder aanmaning in gebreke en is wettelijke rente door hem verschuldigd over het factuurbedrag vanaf dagtekening van de factuur, onverminderd verdere rechten van de opdrachtnemer. Voor rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf is dit de wettelijke handelsrente.

27.De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden vastgesteld conform het rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak, zoals dat zal luiden op het moment dat de opdrachtgever de kosten verschuldigd zal zijn.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever

28.Opdrachtgever is gehouden alle informatie en bescheiden, welke de opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor of in verband met uitvoering van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

29.Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, onvolledigheden of tekortkomingen in door de opdrachtgever verstrekte informatie en bescheiden.

Annulering door de opdrachtgever

30.De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst wegens gewichtige reden schriftelijk te annuleren onder de verplichting de gederfde winst,alsmede de overige uit opzegging voortvloeiende kosten, schade en interesse aan de opdrachtnemer te vergoeden.

Voortijdig of tussentijds eindigen van de overeenkomst laten de verplichting van de opdrachtgever onverlet om de opdrachtnemer de uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden op basis van het voor de opdracht overeengekomen honorarium en de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten te vergoeden.

Beëindiging werkzaamheden door de opdrachtnemer

31.Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen wegens gewichtige reden (waaronder worden begrepen liquidatie of deconfiture van de opdrachtgever, een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, ziekte en/of (tijdelijke en/of blijvende) arbeidsongeschiktheid van werknemers van de opdrachtnemer of personen die bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken) zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever.

Voortijdig of tussentijds eindigen van de overeenkomst laten de verplichting van de opdrachtgever onverlet om de opdrachtnemer de uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden op basis van het voor de opdracht overeengekomen honorarium en de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten te vergoeden.

Geheimhouding

32.Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle zaken waarvan zij in het kader van de opdracht en uitvoering daarvan kennis nemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen, tenzij er een wettelijke verplichting tot een getuigenis in rechte bestaat en betrokkene zich niet op een verschoningsrecht kan beroepen.

Intellectuele eigendom  

33.Opdrachtnemer behoudt zich de rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer behoudt de auteursrechten van bij uitvoering van de opdracht door hem gemaakt werk, waaronder rapporten, adviezen en al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffend werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers, en overeenkomstig het doel waarvoor het is gemaakt. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

De bepalingen omtrent het voorbehoud van de intellectuele eigendom hebben geen betrekking op processtukken in procedures en op stukken die naar hun aard voor verspreiding of veelvuldig gebruik zijn bedoeld.

34.Onverminderd het vorenstaande zal de opdrachtgever er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van bedoelde werken kennis kunnen nemen.

Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in bedoelde werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Reclames

35.Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen twee maanden na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover wordt gereclameerd, dan wel binnen twee maanden na de ontdekking van de tekortkoming indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

36.Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame zal de opdrachtnemer de werkzaamheden verbeteren of opnieuw verrichten, tenzij dit onmogelijk of zinloos is.

Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden onmogelijk of zinloos is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het volgende artikel.

Beperking aansprakelijkheid

37.De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Eventuele aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade, maar in ieder geval binnen 5 jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt bij de opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingsrechten tegen de opdrachtnemer zijn vervallen. Opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht een eventuele tekortkoming te herstellen.

Indien door of in verband met uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht en terzake aansprakelijkheid bestaat van de opdrachtnemer, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

38.Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat of diens werknemers geldt de beperking in de eerste zin van artikel 37 niet.

39.De beroepsaansprakelijkheid van alle ten kantore Van Schaik c.s. Advocaten werkzame advocaten, inclusief die van de praktijkvennootschap(pen) is verzekerd op basis van een polis die tenminste voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde minimumeisen. Een kopie van de huidige polis(sen) met voorwaarden liggen ter inzage te onzen kantore.

Inschakeling van derden

40.De opdrachtnemer is bevoegd bij gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Waar mogelijk geschiedt dat in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is bevoegd daarbij op te treden namens de opdrachtgever en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van deze derden, mede namens de opdrachtgever, te aanvaarden. Voor het inschakelen van wettelijk voorgeschreven hulppersonen is geen overleg met de opdrachtgever nodig. De opdrachtnemer is, ook indien geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid derden in te schakelen namens de opdrachtgever, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.

Vrijwaring door de opdrachtgever

41.Indien de opdrachtnemer de inhoud van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) aan derden verstrekt of gebruikt in zijn relatie met derden (hetgeen slechts is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer), is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer gehouden die derde er van tevoren schriftelijk op te wijzen dat hij aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten kan ontlenen en op verzoek van de opdrachtnemer een kopie van deze mededeling aan de opdrachtnemer te verstrekken.

42.De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door de opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of door de opdrachtgever verstrekte informatie of bescheiden.

43.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die kan ontstaan, ook jegens derden, door het handelen of nalaten van enig persoon in dienst van de opdrachtgever, waaronder begrepen schadeaanspraken van derden jegens de opdrachtnemer.

Archivering

44. Nadat de opdracht is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever of cliënt afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 10 jaar zal worden bewaard. Ook originele grosses van beschikkingen en vonnissen zullen aan de cliënt worden afgegeven. Van aan de cliënt of opdrachtgever afgegeven stukken behoeven door de opdrachtnemer geen afschriften te worden bewaard. Na 10 jaar kunnen alle nog in het bezit van opdrachtgever zijnde stukken worden vernietigd.

45.Indien de opdracht het voeren van een rechtelijke procedure en/of het verlenen van rechtsbijstand betreft, wordt de opdracht geacht te zijn beëindigd op de datum waarop het de laatste rechterlijke beschikking onherroepelijk is jegens de opdrachtgever.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

46.Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

47.Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. In overige gevallen is de volgens het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevoegde Nederlandse rechter bevoegd.

 

 

 

 

 

Top