Privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons kantoor. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.
Op deze pagina laten wij u weten hoe wij omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo krijgt u inzicht in hoe wij werken.

Doeleinden
De wet en de andere voor advocaten geldende regels schrijven voor wat er allemaal aan persoonsgegevens door een advocaat verzameld en gecontroleerd moet worden. Hieronder staan de gevolgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

– De advocaat moet bepaalde persoonsgegevens in contracten of processtukken vermelden;
– De advocaat moet bepaalde persoonsgegevens verplicht controleren in een aantal registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister van de Kvk en het Kadaster;
– Als uw persoonsgegevens worden opgenomen in een processtuk dan betekent die dat de andere personen die betrokken zijn in de procedure deze gegevens ook kunnen zien. Als een rechterlijke uitspraak wordt ingeschreven in een openbaar register, zijn uw gegevens ook voor derden zichtbaar.
– De advocaat dient uw identiteit te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De advocaat maakt een kopie van uw identiteitsbewijs en bewaart dit.
– Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de advocaat.
– Het kan zijn dat uw gegevens voorkomen in een processtuk of een dossier, waarvan u niet de opdrachtgever bent of waarbij u niet rechtstreeks betrokken bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als u bestuurder van een rechtspersoon bent, erfgenaam of administrateur van een vereniging van eigenaren. Als ons kantoor persoonsgegevens van u gebruikt die wij niet van uzelf hebben gekregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. De bron van uw gegevens is dan bijv. de openbare registers of opgave van onze cliënt.

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. We versturen alleen nieuwsbrieven als u daar zelf een formulier voor hebt ingevuld. De persoonsgegevens (voornaam, achternaam en emailadres) die wij via de website ontvangen, worden niet met derden gedeeld.

Grondslag voor het opvragen van gegevens
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
– uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
– om te voldoen aan wettelijke taken of verplichtingen of
– voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;

Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en onze eigen bedrijfsvoering.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u ons geeft kunnen wij aan derde partijen vertrekken als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld een notaris voor de uitvoering van het echtscheidingsconvenant of aan gerechtelijke instanties in het kader van een juridische procedure.
Als wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen maken wij hierover afspraken met hun om uw privacy te beschermen.

Bewaartermijn
Vaak is het voor ons als advocaten nodig om persoonsgegevens lang te bewaren. Dit heeft te maken met onze wettelijke taken en ook met de geldende verjaringstermijnen.

Beveiliging
Wij beschermen uw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:
– Alle personen die uw gegevens kunnen inzien, hebben een geheimhoudings-plicht;
– We hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We controleren en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze advocaten en medewerkers zijn op de hoogte van het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten i.v.m. uw gegevens
In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Ook kunt u soms een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.

Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft uw het recht deze toestemming in te trekken. Bijv. in het geval u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt u dan contact met ons opnemen? Als wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op.

Top