Contracten

Wie schrijft blijft, is een oud gezegde. Dit geldt ook voor ondernemers. Het is van groot belang om de rechten en verplichtingen van Uw onderneming goed vast te leggen.

Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

a. algemene voorwaarden

b. speciale contracten met opdrachtgever of leveranciers

c. arbeidscontracten.

Algemene voorwaarden

Het kan nuttig zijn voor een ondernemer om gebruik te maken van algemene voorwaarden die hij van toepassing verklaart op alle overeenkomsten die hij sluit.

Bij het gebruik van algemene voorwaarden moet zowel gelet worden op de inhoud van de voorwaarden als op de toepasselijkheid ervan. Bij beide zaken kunnen wij U van dienst zijn. Het is niet voldoende dat er algemene voorwaarden zijn, het is minstens even belangrijk dat deze voorwaarden van toepassing worden verklaard en ook tijdig aan de andere partij worden verstrekt. Het is niet voldoende achteraf op Uw factuur naar voorwaarden te verwijzen. Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn is nodig dat zij deel uitmaken van de overeenkomsten die U sluit. Ons kantoor kan U informeren over juridisch juiste en ook nog praktische methodes om dat te bereiken. Teksten op Uw website, juiste verwijzingen in Uw offertes en opdrachtbevestigingen, gecombineerd met een goede verstrekking van de voorwaarden. Een eenvoudig zinnetje “wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden”  is niet meer voldoende. Een eenvoudig advies kan op dit terrein veel problemen voorkomen.

Het opstellen van algemene voorwaarden is een vak apart. Soms beschikken brancheorganisaties over sets van algemene voorwaarden. In dat geval is het vaak nuttig deze te gebruiken – zelfs als zij hier en daar imperfect zijn – omdat zij een breed draagvlak in de branche hebben. Het kan ook nodig zijn bedrijfseigen algemene voorwaarden op te stellen. Deze moeten dan zowel voldoen aan de behoefte van het bedrijf als aan de wettelijke bepalingen. Het kan zelfs nodig zijn verscheidene sets voorwaarden te gebruiken, bijvoorbeeld een voor contracten met particulieren één voor contracten met bedrijven.

Ons kantoor is gaarne bereid algemene voorwaarden op te stellen, en U behulpzaam te zijn bij het deponeren van deze voorwaarden alsmede bij het implementeren in Uw organisatie. Hiervoor kan een prijsopgave op maat worden gemaakt.

Speciale contracten

Een goed contract verdwijnt in een la en komt er nooit meer uit! Veel problemen en conflicten ontstaan door niet goed vastgelegde afspraken. Partijen hebben lang commercieel onderhandeld, en zijn blij dat ze eruit zijn. De vastlegging laat dan vaak te wensen over, en wat erger is de herinnering  aan de beleving van wat afgesproken is blijkt per partij te verschillen. Waarbij het zelfs heel goed mogelijk is dat beide partijen te goeder trouw zijn. Hier geldt voorkomen is beter dan procederen!

Wat kunnen wij voor U doen:

 • Wij kunnen contracten beoordelen die Uw contractpartners U aanbieden.
 • Wij kunnen met U beoordelen welke overeenkomst wel en welke niet schriftelijk moeten worden uitgewerkt, waarbij wij samen de commerciële en de juridische belangen kunnen afwegen.
 • Wij kunnen in nauw overleg met U – en desgewenst ook met Uw contractpartners – overeenkomsten voor U opstellen.
 • Standaardcontracten ontwerpen voor veel voorkomende transacties in Uw bedrijf.

Arbeidscontracten

Het arbeidsrecht is voortdurend aan verandering onderhevig en is per 1 juli 2015 zelfs zeer ingrijpend gewijzigd. Voorts geldt dat arbeidsovereenkomst vaak voor langere – zo niet onbepaalde – tijd worden afgesloten en daarmee grote financiële consequenties hebben. Het is essentieel voor elke ondernemer  met personeel dat hij met goede en volledig bijgewerkte arbeidsovereenkomsten werkt. Eigenlijk is hierop elke twee jaar controle nodig.  Ons kantoor verzocht een dergelijke controle graag voor U.

Waar wordt op gelet?

 • Is een CAO-van toepassing?
 • Is er gekeken naar een goede formulering van contracten voor bepaalde tijd?
 • Is er een goede termijnadministratie? Niet alleen voor de af looptermijn maar ook voor de aanzegtermijn!
 • Zijn de proeftijden (nog) geldig?
 • Hoe is de hele problematiek ziekte, loondoorbetaling en re-integratie geregeld?
 • Zijn er concurrentiebedingen en zijn deze (nog) geldig?
 • Is er een goed personeelsdossier?
 • Hoe is het pensioen geregeld?

Ons kantoor voert graag een dergelijk controle voor U uit. Eén verouderd contract of één mislukte ontbinding kost meer dan een goede controle.

 

Top