Arbitrage

In Nederland duurt een gewone rechtszaak al gauw een jaar.

Juridische procedures zijn langdurige aangelegenheden. Een rechtszaak sleept zich in Nederland al snel een jaar of langer voort. Naast hoge kosten en permanente onzekerheid leidt deze vertraging vaak tot een (nog) slechtere verhouding tussen partijen. Daarnaast geeft actieve opstelling die de overheidsrechter de laatste jaren heeft gekregen partijen vaak het gevoel dat zij geen baas in hun eigen proces meer zijn.

Arbitrage als snel en persoonlijk alternatief

Voor een grote categorie rechtszaken is arbitrage een goed alternatief. Arbitrage wordt in het bedrijfsleven regelmatig toegepast in geschillen tussen vennoten of aandeelhouders, maar ook in conflicten tussen goede zakelijke relaties. Bij dit soort geschillen telt niet alleen de uiteindelijke beslissing.
Minstens zo belangrijk is de manier waarop die beslissing tot stand komt: veelal willen of moeten partijen na de beslissing weer met elkaar verder. Arbitrage wordt dan verkozen als een meer persoonlijke vorm van rechtspraak dan de “gewone” rechtspraak.

Voordelen van arbitrage: minder tijd, kosten en ergernis.

 • Arbitrage heeft een aantal essentiële voordelen boven de gewone civiele procedure. De kern van deze voordelen is de vrijheid die partijen hebben om afspraken te maken over het moment waarop arbitrage aan de orde is, wie de arbiters zijn en welke regels die arbiters mogen hanteren.
 • Partijen maken zelf in overleg met de arbiter(s) afspraken over de procedure, waardoor zij de duur, en daarmee de kosten, van de procedure voor een goed deel zelf in de hand hebben.
  De procedure is minder formeel waardoor partijen zelf invloed op het verloop van de procedure kunnen uitoefenen en niet het idee hebben dat er “over hun hoofden heen ” wordt geprocedeerd.
 • Arbitrage kent geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat, waardoor de kosten beperkt kunnen blijven. Rechtsbijstand is uiteraard wel toegestaan.
 • De arbiters hebben een grotere vrijheid dat de overheidsrechter om een redelijke en voor alle partijen praktische oplossing op te leggen.
 • De procedure is vertrouwelijk en de zittingen zijn besloten, zodat problemen niet op straat komen te liggen.
 • Partijen kunnen gezamenlijk de arbiters benoemen. Hier gelden nauwelijks beperkingen, behalve dat partijen overeenstemming moeten hebben. Meestal worden personen aangewezen die vanwege specifieke kennis en ervaring sneller tot een oordeel kunnen komen dan een rechtbank.
 • Arbitrage is geregeld in het Wetboek van Burgerlije rechtsvordering en sluit daardoor volledig aan bij de reguliere rechtspraak. Het arbitrale vonnis is na goedkeuring door de president van de rechbank voor tenuitvoerlegging vatbaar, op dezelfde wijze als een overheidsvonnis.
 • De wet bepaalt dat het aantal arbiters oneven moet zijn. In de praktijk betekent dit dat gekozen wordt voor één of drie arbiters. Eenvoudige zaken worden meestal enkelvoudig afgedaan, moeilijker zaken door drie of soms zelfs vijf arbiters. Een veel voorkomende variant is de benoeming van een arbitraal trio met een ervaren jurist als voorzitter en twee vakdeskundigen als mede arbiters.

Alles wat u nodig heeft voor een arbitrage

Advocatenkantoor Van Schaik biedt ondersteuning in het gehele arbitrage traject. Deze dienstverlening houdt het volgende in:

 • Juridisch advies op maat omtrent de mogelijkheden van arbitrage.
 • Het opstellen van de arbitrage overeenkomst, de zogenaamde akte van compromis, waarin het geschil wordt omschreven en de procesregels worden vastgelegd en de arbiter(s) wordt of worden benoemd.
 • Het optreden als arbiter, zowel voor enkelvoudige als voor het voorzitten van een scheidsgerecht dat uit drie of vijf arbiters bestaat. Arbiters wijzen samen het arbitrale vonnis en deponeren dit ter griffie van de rechtbank.
 • De diensten van een secretaris, voor het verzorgen van alle benodigde secretariële en logistieke ondersteuning waaronder het verzorgen van de stukken, de arbitragezitting en de verslaglegging op juridisch verantwoorde wijze.

Wanneer partijen besluiten dit geheel aan diensten af te nemen, variëren de kosten van een enkelvoudige arbitrage tussen de €250,00 en €500,00 per uur, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak. Deze kosten zijn exclusief BTW en overige kosten als reis- en verblijfskosten en eventuele kosten van zaalhuur.

Mr F. van Schaik heeft als voorzittend arbiter leidinggegeven aan een groot aantal arbitrages. Naast meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur heeft Mr Van Schaik ook ervaring in de rechterlijke macht.

Partijen kunnen samen een of drie arbiters benoemen, zij kunnen ook de kantonrechter in Rotterdam vragen een arbiter te benoemen.

Top