Van Schaik C.S. / Voorbeeld incasso brief

Voorbeeld incasso brief

Eigen briefpapier  ondernemer

                                                                                                                             Aantekenen en per e-mail

LAATSTE AANMANING

[PLAATS], [DATUM]

Geachte heer/mevrouw,

Gebleken is dat u onderstaande factuur ondanks ons eerdere verzoek niet heeft betaald. U bent in verzuim, omdat de betalingstermijn van de factuur inmiddels is verstreken.

Door middel van  deze brief verzoeken wij u alsnog de navolgende factuur te voldoen:

Factuurnr.        Datum                Vervaldatum                    Bedrag

[NR]                      [DAT]                   [DAT]                                   € [BEDR]

Wij hebben uw betalingen verwerkt tot en met [DATUM]. Indien u de vordering vóór [DATUM] hebt voldaan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Omdat u de betaling vergeten kan zijn sturen wij u deze laatste aanmaning waarin wij u vragen binnen 15 dagen nadat deze brief bij is bezorgd het bedrag van € [BEDR] op ons rekeningnummer [REKENING] t.n.v. TENAAMSTELLING] te [PLAATS] te voldoen o.v.v. bovengenoemd(e) factuurnummer(s).

Tevens zeggen wij U vanaf heden de wettelijke rente aan.

Mocht de betaling binnen die termijn uitblijven dan zal de vordering aan advocatenkantoor Van Schaik c.s. te Berkel en Rodenrijs uit handen worden gegeven en worden er incassokosten  in rekening gebracht. De hoogte van de incassokosten bedraagt € [BEDR].

Wij gaan er in het licht van onze relatie echter vanuit dat u het niet zover zult laten komen.

Hoogachtend,

Naam en functie

U zelf kunt de buitengerechtelijke kosten als volgt berekenen:
Hoofdsom (zonder rente en kosten) Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

Top